Hírek » Search Results » hirek.ws.all bejegyzései

Észak-Magyarországi Régió Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia.

Hevesi Konzultációs és Felnőttképzési Központjának Ünnepélyes Megnyitójáról Számolhatunk be.

Észak-Magyarországi Régióban , azon belül Heves megyében az a felismerés vezetett programunk kialakításához, hogy belássuk, elfogadjuk és megértsük a térségben élő emberek problémáit.

Stratégiánk a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja), Heves Megyei Területfejlesztési Program, a Kereskedelmi és Iparkamara, valamint  a  Klebelsberg Intézményfenntartó és a Türr István Képző és Kutató Intézet céljait egyesítve egy olyan komplex segítséget nyújt Intézményünk, mely egyedül álló módon segíti a térség fejlődését és versenyképességét  egyaránt.
Tevékenységeink az alábbi célcsoportok megszólításával kerültek indításra.

Célunk a halmozottan hátrányos helyzetű, szegregált lakókörnyezetben és mélyszegénységben élő emberek felzárkóztatása, társadalmi integrációjának elősegítése térségünkben. Olyan fiataloknak,  akiknek  szakképzésük hiányos, szakmai tudásuk kiaknázatlan, szakmai műveltségük szegényes, elhelyezkedési gondokkal, mentális és értékrendi problémákkal, szocializációs hiányokkal küzdenek, a migráción gondolkodnak.

A pályakezdők segítése pályaorientációs tanácsadás, képzés, tréning, átképzés és továbbképzés formájában.

Segítséget kívánunk nyújtani a tartós munkanélkülieknek, a 8 általános iskolai végzettséggel nem rendelkezőknek, az 50 év felettieknek foglalkoztathatóságának javításával, valamint a megváltozott munkaképességűek, integrációs folyamatának képzési és munkáltató oldali támogatásával.

Olyan komplex és személyre szabott oktatás biztosítása, melyek az életkörülmények javításán túl – esélyeinek növelése mellett – , lehetőség szerint aktív keresőtevékenység folytatásához hozzásegíteni és az elsődleges munkaerőpiacon való megjelenést tűzni ki hosszú távú célként, megteremtve egy modellt, mely követendővé válhat a közösségben élők számára.

Segítséget adni ahhoz, hogy a társadalomba újra képesek legyenek beilleszkedni.  Mi ennek csak lehetőségét tudjuk felkínálni, az úton saját elhatározásukból, szabad akaratukból kell végigmenniük.

Olyan fiatalok, akiknek életében sok-sok kudarc jutott osztályrészül, kilátástalanságukban rossz utat választottak a problémáik megoldására. A személyiségközpontú, tevékenység és tanulás alapú programunk célja, hogy javítsa a képzettségi szintet, növelje a továbbtanulási esélyek kiegyenlítődését, csökkentse a társadalmi kirekesztődést, végső soron pedig javítsa a munkavállalói esélyegyenlőséget, miközben a foglalkoztatottságuk – ide értve a jövedelem szintjét is, ami felváltaná a segélyeket – növekedjen. Célunk az életvezetés fontosságának és szerepének növelése.

A társadalom által elvárt normáknak feleljenek meg, ehhez viszont elengedhetetlen feltétel, hogy a társas, közösségi viselkedés szabályait megtanulják betartani. A jelenlegi magyarországi társadalmi-gazdasági helyzetben úgy látjuk, hogy számukra a megszerzendő javak, érvényesülések elérhetőségét így tudjuk biztosítani. Mindehhez szükséges reális énképük kialakítása, hogy önmagát elfogadó,

identitástudattal rendelkező, erkölcsös életet élő emberekké váljanak, akik újra képesek lesznek  a munkaerő-piaci feltételeknek megfelelni.

A képzések indításához elengedhetetlen, hogy a bekerülő emberek tudásszintjét, kompetenciáit felmérjük, feltérképezzük személyiségét, hogy az oktatási és személyiségfejlesztést személyre szabottá tudjuk tenni. Ezért a program – rendhagyó módon – családokra, azon belül korcsoportokra és célcsoportokra olyan szegregált lakókörnyezetben élő 16-18, illetve 30 éves korú emberek csoportjára irányul, akik esetében a társadalmi hátrányok elszenvedése koncentráltan jelentkezik.

A Régióban hiányszakmákban történő szakemberképzést is végzünk, mely a piac, a térségben működő vállalatok, vállalkozások, de nem utolsó sorban az ide betelepülni vágyó piaci szereplők szakemberigényének és képzési igényének  kielégítését szolgálja, egyben megelőzi, csökkenti  a szakemberek  elvándorlását,  vonzóbbá ,élhetőbbé téve térségünket

Korosztályok:
16-18 éves illetve 18-35  éves korig: az általános iskolai végzettség megszerzését szolgáló felzárkóztató képzés, a szakképzésbe való bekapcsolódáshoz szükséges bemeneti szakmai kompetenciák fejlesztése, államilag elismert szakképesítés megszerzése.
35 feletti korosztály speciálisan történő bekapcsolása a Heves megyei célok tekintetében történi.

Részcélok:
Csökkenjen a Régióból elvándorolni kívánó szakképzett és képzetlen aktív korú emberek száma, helyi és térségi gazdasági szereplők által foglalkoztatottak száma növekedjen.Javuljon a térségünkben, első sorban Heves megyében, de nem utolsó sorban Észak-Magyarországi régiókban élők számára szolgáltatásokhoz való hozzáférés (beleértve a szociális, közösségi, oktatási, képzési, egészségügyi és munkaerő-piaci szolgálatokat)
– javuljon a bevont személyek képzettségi szintje, tudása, megtalálja a helyét, szerepét a régióban, közvetlen környezetében, családjában – az ott élő embereknek megelégedését példával mutassa.
– növekedjen azon személyek száma, akik társadalmi felzárkózást segítő, különösen oktatási, képzési és foglalkoztatási programokba kapcsolódnak
– növekedjen a célterületen élő személyek közül foglalkoztatásba kerülők száma
– javuljanak Heves megyében, Eger, Bélapátfalva, Füzesabony, Gyöngyös, Gyöngyöspata, Hatvan, Heves, Lőrinci, Kisköre, Pétervására, Verpelét és vonzáskörzetében a programba bevont fiatalok és idősebb korosztály esélyei a szakmához jutáshoz
– alapkompetenciák biztosítása, kialakítása, elsajátíttatása- 8 általános iskolai végzettség megszerzése
– digitális esélyegyenlőség növelése, írástanulás, analfabetizmus megszüntetése,
– motiváltság kialakítása: a programban résztvevőnek legyen igénye arra, hogy a társadalom elfogadott, megbecsült tagjává váljon
– személyiségfejlesztés
– társadalomba való visszailleszkedés elősegítése
– igény kialakítása a változásra, önmaga megmérettetésére, saját személyiségének jobbá tételére
– igény a tudatosan, közösen elhatározott, előre megtervezett tettek végrehajtására, a jónak, hasznosnak, előrevivőnek ítélt gondolatok melletti bátor kiállásra.
– annak felismerése, hogy az egyén csak többedmagával képes változásokat elérni, kialakítani-, a társak, a család, a barátok- egy közösség adják azt a magot, amely a biztos kiindulást jelenti, az összetartozás érzése többleterőt produkál, a bizalom bázisán meg lehet tervezni és el lehet érni a célt.

Stratégiák:
– mentorok és a program megvalósításában minden résztvevő folyamatos – heti rendszerességgel megtartandó csoportmegbeszélése
– szakmai konzultáció – külső kapcsolati háló bevonása
– esetmegbeszélések / értékelő, problémamegoldó /
– „háló” – rendszer felépítése: az objektív, komplex látásmód kialakításának érdekében egy foglalkozás keretén belül több szakember figyeli a csoport munkáját, az egyéni különbözőségeket, hogy a továbbiakban személyre szabott, fejlesztést tudjanak nyújtani

A képzés, átképzés, foglalkoztatás eszközeivel az életmód változását kell elérni. Az ezt „elszenvedők” olyan lehetőségek és készségek birtokába kell, hogy jussanak, amelyek segítségével növelni tudják a munkaerő-piaci presztízsüket és önértékelésüket

A megváltozott életmódot és a megváltozott értékrendet, annak eredményeit meg kell őrizni, fenntartani és a többségi társadalomnak be kell mutatni, csökkentve ezzel a negatív többségi hozzáállást, növelve az elfogadottságot.

Kompetenciák, motiváció felmérése, személyiségteszt
– ismerkedés, helyzetelemzés, családlátogatás
– tréningek, a drámapedagógia módszereivel
– csoportok kialakítása
– motiváció
– konfliktuskezelés
– kommunikációs készségfejlesztés
– társas kapcsolatok kiépítése
– tanulás módszertani tréning- a program megismerése, feladattudat kialakítása

Módszerek:
– kérdőívek, egyéni foglalkozások,
– fejlesztő tréningek
– problémamegoldó beszélgetések
– család megsegítése mentálhigiénés módszerekkel (krízis-analízis, tanácsadás, segítés, stb.)

Észak-Magyarországi Régióban
„IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia Konzultációs És Felnőttképzési Központjai
:
Eger Konzultációs És Felnőttképzési Központ
Bélapátfalva Konzultációs És Felnőttképzési Központ
Füzesabony  Konzultációs És Felnőttképzési Központ
Gyöngyös Konzultációs És Felnőttképzési Központ

Gyöngyöspata Konzultációs És Felnőttképzési Központ
Hatvan Konzultációs  És Felnőttképzési Központ
Heves Konzultációs És Felnőttképzési Központ
Lőrinci Konzultációs  És Felnőttképzési Központ
Kisköre Konzultációs És Felnőttképzési Központ
Pétervására Konzultációs És Felnőttképzési Központ
Verpelét Konzultációs És Felnőttképzési Központjának

Tanfolyamok Miskolcon | Tanfolyamok Egerben | Tanfolyamok Hatvanban | Tanfolyamok Salgótarjánban | Tanfolyamok Balassagyarmaton | Tanfolyamok Gyöngyösön | Tanfolyamok Pásztón

Tisztelettel:
Fülöp Henrik
Intézményvezető
hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos

Agrár tanfolyamok

Agrár tanfolyamok általános leírása. Kiknek ajánlja az IOSZIA Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia az agrár tanfolyamokat a felnőttképzés keretein belül? Miért jó agrár tanfolyami képzésre jelentkezni?

Agrár tanfolyamok indulnak a megyében!

Egy olyan munkára vágyik amely távol esik a város zajától? Nos, akkor figyelmébe ajánljuk mezőgazdasági jellegű képzéseinket. Az IOSZIA Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia agrár tanfolyamait mindazoknak ajánlja, akik a természetben szeretnének dolgozni, úgy mint egyéni vállalkozók vagy gazdasági szervezetek, erdészetek munkatársaként.
Jelenlegi jogszabályi előírások alapján a agrártermelést és az áru előállítását bárki végezheti. De ez az Európai Unió gyakorlatában nem így van!!
Most van folyamatban az új jogszabály kialakítása, melyben már ezt nem teszik lehetővé. Ez alapján a mezőgazdasági termelést is végzettséghez kötik hazánkban is, mint a többi Uniós tagországban. Ezután is lehet gazdálkodást folytatni, de a támogatások igénylésének feltétele lesz a szakmai végzettség. Az IOSZIA Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia kiemelkedően fontosnak tartja a folyamatos tanulást és a naprakész ismeretek elsajátítását minden szakmacsoport esetén, éppen ezért ebben a szegmensben dolgozók részére is szervezünk tanfolyamokat, melyre sok szeretettel várjuk a jelentkezőket! Tanfolyamaink meghirdetésekor szem előtt tartjuk, hogy különböző társadalmi rétegekből érkező Jelentkezőink megtalálják az elvárasaiknak megfelelő képzést és így a munkaerő-piacon megtalálja számításait!
Az IOSZIA Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia mindenkinek segít a felzárkózásban!

Most érdemes ezt a jogszabályi változások előtt megszerezni, hiszen:

 • a szakmai ismeretek támogatott OKJ-s képzések formájában elsajátíthatóak,
 • a már korábban megszerzett OKJ-s szakképesítéseket be lehet számítani,
 • a mindehhez teljes körű információt, segítséget biztosít az IOSZIA  Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia  a résztvevőknek.
Erdésztechnikus tanfolyam  
Kerti munkás tanfolyam
Agrárvállalkozói ismeretek tanfolyam
Aktuális növényvédelmi ismeretek tanfolyam
Aranykalászos gazda tanfolyam
Biomassza hasznosítása tanfolyam
Borász tanfolyam
Borpiaci ismeretek tanfolyam
Élelmiszerbiztonsági ismeretek tanfolyam
Erdészeti szakmunkás tanfolyam
Erdőgazdálkodás tanfolyam
Erdőművelő tanfolyam
Fás szárú energiaültetvények telepítése és kezelése tanfolyam
Gazda tanfolyam
Jó Mezőgazdasági Gyakorlat tanfolyam
Kistermelői termékértékesítés lehetőségei tanfolyam
Mezőgazdasági szállítás és anyagmozgatás speciális esetei tanfolyam
Mezőgazdasági technikus tanfolyam
Ökológiai gazdálkodás tanfolyam
Pályázatírási ismeretek tanfolyam
Parképítő és -fenntartó technikus tanfolyam
Parkgondozó tanfolyam
Talaj-tápanyaggazdálkodási terv készítése tanfolyam
Természetközeli gazdálkodás tanfolyam
Vadgazdálkodási ismeretek tanfolyam

 Fülöp Henrik Felnőttképzés
hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos

Óvodai dajka tanfolyam Egerben.

Óvodai dajka tanfolyam.

Óvodai dajka tanfolyam EgerbenÓvodai dajka feladata:

Az óvodáskorú gyermek nevelését ellátó intézményben az óvodapedagógus irányításával végzi gondozó-nevelő munkáját.
Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, önállóan szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

Óvodai dajka tanfolyam indul: jelentkezés az egri tanfolyamra.
OKJ-s tanfolyamok Egerben – Egri tanfolyamok – Óvodai dajka tanfolyam Egerben

IOSZIA Duális Szakképzési és Felnőttképzési Akadémia

Óvodai dajka tanfolyam IOSZIA

OKJ-s tanfolyamok Egerben – Egri tanfolyamok –

Óvodai dajka tanfolyam  Figyeld az Államilag támogatott képzéseinket!

TÁMOP 1.1.2 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)”

Szerszámkészítő tanfolyam Hatvanban.

Szerszámkészítő tanfolyam.

Szerszámkészítő tanfolyam HatvanbanSzerszámkészítő feladata:
Szerszám- és készülékelemeket gyárt le, azokat összeszereli, majd a kész szerszámokat és készülékeket beüzemeli, karbantartja, javítja
– műszaki rajzokat értelmezni, vázlatrajzokat készíteni
– méréseket, vizsgálatokat végezni, ellenőrizni, dokumentálni
– alakító és megmunkáló szerszámok, készülékek alkatrészeit, elemeit előállítani
– szerszám- és készülékelemeket hőkezelni
– hagyományos és korszerű technológiákat alkalmazni, azok gépi berendezéseit működtetni
– kész elemekből szerszámokat, készülékeket készíteni, összeszerelni
– a szerszámokat, készülékeket felszerelni a működtető gépekre, azokat beállítani, beüzemelni
– próbagyártást végezni
– elvégezni a szerszámok, készülékek karbantartását, javítását
– munkája során betartani a munka-, baleset-, tűz-, és környezetvédelmi előírásokat
– elvégezni a munkaterületével kapcsolatos adminisztrációt

Szerszámkészítő tanfolyam indul: jelentkezés a hatvani tanfolyamra.
OKJ-s tanfolyamok Hatvanban – Hatvani tanfolyamok – Szerszámkészítő tanfolyam Hatvanban
IOSZIA Duális Szakképzési és Felnőttképzési Akadémia
Fülöp Henrik– hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos.

Szerszámkészítő tanfolyam az IOSZIA

OKJ-s tanfolyamok Hatvanban – Hatvani tanfolyamok –

Szerszámkészítő tanfolyam

Figyeld az Államilag támogatott képzéseinket!

TÁMOP 1.1.2 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)”

Ingyenes képzések a Gazdáknak.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a KÉPZŐ SZERVEZET CÍMET, kapta meg az IOSZIA Felnőttképzési intézmény melynek keretében mezőgazdasági, erdőgazdálkodók és egyéb szakmákra kínál képzéseket. A rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe.
Jelentkezés: umvp@ioszia.hu
Program részeként képzési támogatást vehetnek igénybe. UMVP KÉPZÉS
Információ, rendeletek: 139/2008. (X. 22.) FVM rendelete és az azt módosító 50/2009. ((IV. 16.) FVM rendelet alapján

IOSZIA-Duális-Szak-és-Felnőttképzési-Akadémai-UMVPFelnőttképzéshirek.ws.all – hirek.ws.orszagos

IOSZIA DUÁLIS SZAK- ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI AKADÉMIA.

Figyelem!
FIATALOK KARRIERINDÍTÓ TÁMOGATÓ PROGRAMJA
A Budapest Marriott Hotel és az Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért nevű szervezet 2014 februárjában meghirdeti a Fiatalok Karrierindító Támogató Programját. A nemzetközi program Magyarországon először kínál lehetőséget a bekapcsolódásra.  A projekt célja, hogy önkéntesként gyakorlati lehetőséghez juttassa azokat a fiatalokat, akik:

 • érettségi után nem tudtak elhelyezkedni, vagy
 • még nem tudják mit tanuljanak, hol dolgozzanak a későbbiekben
 • esetleg szűkös anyagi hátterük miatt nem tudnak továbbtanulni
 • ÉS komolyan érdeklődnek a szállodaipar iránt.

 A Budapest Marriott Hotel és az ETTF kínál:

 • kihívásokkal teli gyakorlatot, mely során a teljes szállodai működéssel megismerkedik a résztvevő (15 részlegen, forgatásos rendszerben teljesíti a gyakorlatot)
 • teljes napi étkezési ellátást;
 • munkaruhát a vendégkapcsolati részlegeken;
 • biztosítást a munkavégzés idejére;
 • képzéseket (angol nyelv, IT, különböző készségfejlesztési tréningek);
 • a szálloda rekreációs eszközeinek (fitness terem) használatát;
 • jó közösséget.

 Kritériumok:

 • A jelentkező vállalja, hogy 6 hónapon át minden erejével a kínált tudás elsajátítására törekszik;
 • vállalja, hogy napi 8 órában, egy héten 5 napon át megjelenik a szállodában és felveszi a munkát;
 • aláírja az önkéntes szerződést (csak útiköltséget tudunk téríteni, más pénzbeli ellátás nincs a programban);
 • 18-22 éves életkor;
 • Budapest közeli lakóhely, vagy szálláslehetőség, amelyet az önkéntes maga fizet;
 • érettségi;
 • nyitottság, tanulási vágy;
 • önéletrajz benyújtása az ettf@ettf.hu címre legkésőbb február 14-ig. Csatolás a palyazat@ioszia.hu – ra.

A Marriott egyenlő esélyeket biztosító vállalat, elkötelezett a sokszínű munkavállalók alkalmazásáért és a befogadó kultúra megtartásáért.

Felnőttképzés
Tanfolyamok Miskolcon | Tanfolyamok Egerben | Tanfolyamok Hatvanban | Tanfolyamok Salgótarjánban | Tanfolyamok Balassagyarmaton | Tanfolyamok Gyöngyösön | Tanfolyamok Pásztón
Hirek.ws.all – Hirek.ws.orszagos.

Mi segítünk, hogy 2014-ben sikeresebb lehessen!

Tudás a fejben, szakértelem helyben az elhelyezkedés a kézben!
Mi Segítünk, hogy 2014-ben sikeresebb lehessen. Ha szeretné, segítünk, hogy  szakmát, nyelvismeretet és nyelvvizsgát valamint informatikai tudást szerezhessen!
Az elhelyezkedés vagy a jobb pozíció elérésese érdekében mi partnerek vagyunk és Önt támogatjuk a képzések terén szerzett tudásunkkal és tapasztalatunkkal!

IOSZIA 2014
Duális képzési forma bevezetése sikeresen lezárult!” Fülöp Henrik intézményvezető.
Hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos – felnőttképzés

Elektromos halászgép kezelő tanfolyam.

Halász és haltenyésztő valamint elektromos halászgép kezelő tanfolyamok indulnak az IOSZAI Felnőttképző intézmény szervezésében.
A legolcsóbban járhat halászati tanfolyamokra, mint például a halász és haltenyésztő képzésünk vagy az elektromos halászgép kezelő képzésünk tekintetében.
Az Ország minden pontján indítunk Halász és haltenyésztő valamint elektromos halászgép kezelő tanfolyamokat.
A legkiválóbb tanárok előadásával, és több évtizedes tapasztalataikat átadva könnyen és nem utolsó sorban gyorsan elsajátíthatják a halász és haltenyésztő szakmát és az elektromos halászgép kezelő szakmákat.
Ne hagyja ki ennek a halász és haltenyésztő valamint elektromos halászgép kezelő kurzusoknak a lehetőségét, mivel a képzés költsége is kiváló!

Minden érdeklődőt várunk szeretettel és kérjük információkért forduljanak bizalommal hozzánk a:
kepzes@ioszia.hu e-mail címen  fellnőttképzés
hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos

 

 

Álláshirdetések esetén fontos!

Mire érdemes figyelni álláshirdetések esetén?
5+1 jó tanács
1. Soha ne higgyen a túl csábító ajánlatoknak!
Ezzel ugyanis az emberek érzelmeire és nem a józan eszükre próbál a csaló hirdető hatni. Próbáljon a realitások talaján maradni és gyanút fogni, ha túl könnyű és gyors pénzszerzési módot kínál valaki. Figyeljen a hirdetés szövegezésére is.    2. Ha magánközvetítő révén szeretne állásajánlathoz jutni, mindig győződjön meg arról, hogy a közvetítő regisztráltatta-e magát a telephelye szerint illetékes munkaügyi központnál.

Nyilvántartásba nem vett magánközvetítő szolgáltatásait soha ne vegye igénybe! Kormányrendelet írja elő, hogy a magánközvetítőnek nyilvántartásba kell vétetnie magát a telephelye szerint illetékes munkaügyi központnál. A munkaügyi központ csak akkor veszi a magánközvetítőt nyilvántartásba, ha az a rendeletben meghatározott feltételeknek – szakértelem, elérhetőség, óvadék letétbe helyezése stb. – megfelel. Arról, hogy a magánközvetítő nyilvántartásba vétette-e magát, a www.munka.hu /Foglalkoztatás szakmai aloldal Álláskeresőknek/Állásajánlatok/Magán-munkaközvetítők menüpont alatt tájékozódhat, vagy felvilágosítást kérhet az illetékes megyei munkaügyi központtól.

3. Soha ne fizessen magánközvetítőnek közvetítési, regisztrációs vagy egyéb díjat!

Magyarországon kormányrendelet írja elő, hogy a magánközvetítő az álláskeresőtől semmilyen címen nem kérhet a szolgáltatásaiért pénzt. Szolgáltatásainak ellenértékét mindig a munkaadó fizeti meg.

4. Soha ne fizessen előre egy munkát ajánlónak sem!

Néhány ezer forinttól a súlyos tízezrekig változatos a paletta, hogy mennyi pénzt kérnek előre a munkavállalás, pénzkeresés reményében. Tipikus hiba, hogy az „áldozat” fizet, aztán nem történik semmi. 

5. Ha ilyen ajánlatot kap, még mielőbb bármit tenne, próbálja a hirdetőt „leinformálni”.

Ha cégről van szó, érdemes megnézni az illetékes cégbíróságon, be van-e jegyezve a cégnyilvántartásba, kik a tagok, mennyi az alaptőkéje, van-e ellene felszámolási eljárás stb.

Ha magánszemélyről van szó, őt is valamilyen módon javasolt leinformálni (pl. egyéni vállalkozók nyilvántartásában szerepel-e, vagy általában a hirdetésben milyen elérhetőséget ad meg (ha csak mobilt, és nincs postacím vagy vezetékes telefon, már eleve gyanút foghatunk).

6. Ha úgy érzi, hogy becsapták

Segítségért forduljon a rendőrséghez, magán-munkaközvetítést végző cég esetén fordulhat a munkaügyi központhoz, de hangsúlyozandó, hogy cél a megelőzés, mert utólag nagyon nehéz visszaszerezni a befizetett pénzt.  forrás: munka.hu – Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Mindenkinek ajánljuk a fenti sorokat figyelmesen végigolvasni!
Felnőttképzés – Fülöp Henrik
hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos

Angol tanfolyamok és Német tanfolyamok.

ioszia-felnőttképzés---fülöp-henrik“A tudás csak üzemanyag; kell hozzá a megértés motorja, hogy hatalommá változtassa.”
John Wyndham  Angol és Német tanfolyamok!

Legyen az IOSZIA az Ön kútja!

Tankoljon fel nálunk, legyen az angol vagy német nyelv, nálunk minden motor megtalálja a számára legmegfelelőbb üzemanyagot!
Ólommenteset, nehézségek nélkül!
Ilyen kedvező feltételekkel nem sok helyen tankolhat!
Térjen be hozzánk, munkatársaink készséggel várják kérdéseit! Angol tanfolyamok és Német tanfolyamok. Felnőttképzés
hirek.ws.all – hirek.ws.orszados  – Fülöp Henrik

Szakítson Ön is a tudás fájáról.

Szakítson Ön is a tudás fájáról. Az IOSZIÁ-nál a legszebb almák várnak Önre!
ioszia almaHa már Önt is foglalkoztatta a nyelvtanulás gondolata,
de a tanfolyamdíjak miatt habozott a döntéssel…
Most Itt a lehetőség, hogy Európai Uniós támogatással kedvezményes finanszírozás mellett tanulhasson nyelvet.
Mi megadjuk a kezdő lökést, a lendület Önön múlik.
Nevelje saját fáját az Ön és szerettei örömére!

Felnőttképzés

Fülöp Henrik
hírek.ws.all – hirel.ws.orszagos

Új OKJ-s tanfolyamok indulnak!

Az alábbi Új OKJ-s képzések!

Várjuk a jelentkezőket és természetesen az érdeklődőket.

Szakmát szerezhet nálunk!

SzakácsVendéglátó-eladóÓvodai dajka
Pénzügyi-számviteli ügyintézőÁllamháztartási mérlegképes könyvelő
Kazángépész (12 t/h) TestőrFegyveres biztonsági őr
AdótanácsadóEladóKereskedőBoltvezető
Tisztítás-technológia szakmunkás
ÚtépítőMestergazdaCNC-forgácsoló
Gépi forgácsolóÉrintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló
Erősáramú berendezések felülvizsgálójaMotorfűrész kezelő
ZsaluzóácsCsontozó munkásFaipari gépkezelő
Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelőMezőgazdasági rakodógép kezelője

hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos    kepzes@ioszia.hu

Felnőttképzés

Tanári állást kínálunk!

Óraadó tanárokat keresünk!

Jó kereseti lehetőség az elkövetkező hónapokra.

Az alábbi tanfolyamokhoz keresünk megfelelő végzettséggel tanárokat!

Asztalosipari szerelő tanfolyam, Bolti hentes tanfolyam, Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő tanfolyam, Csontozó munkás tanfolyam, Építő- és anyagmozgató gép kezelője tanfolyam , Faipari gépkezelő tanfolyam, Gyümölcspálinka gyártó tanfolyam, Hulladékfeldolgozógép-kezelő tanfolyam, Húskészítmény gyártó tanfolyam, Konyhai kisegítő tanfolyam, Közbeszerzési referens tanfolyam, Kulturális rendezvényszervező tanfolyam, Lakástextil-készítő tanfolyam, Mezőgazdasági munkás tanfolyam, Motorfűrész-kezelő tanfolyam, Munkavédelmi technikus tanfolyam, Műanyag hegesztő tanfolyam, Tejtermékgyártó, Temetkezési szolgáltató tanfolyam, Textiltermék-összeállító tanfolyam, Vágóhídi munkás tanfolyam, Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó tanfolyam, Zsaluzóács tanfolyam,

Önéletrajzokat az alábbi címre kérjük:
oktato@felnottkepzes.hu
hirek.ws.all hirek.ws.orszagos

Információs műveltség szintézise.

A “digitális írástudást” egyfajta gyűjtőfogalomként értelmezzük a tradicionális tudás – számítógépes műveltség – információs műveltség szintéziseként. Segítségével egy olyan jelenséget, újfajta tudást írunk körül, amelyben a tradicionális ismereteken kívül a gondolati- és gyakorlati képességek egy sajátos köre is megjelenik. Az „információs társadalomba” való bekapcsolódás nem valósítható meg nélküle, sajnos a fejlett országokkal összehasonlítva jelentős hazánk elmaradása ezen a téren.
„A magasan képzett és alkalmazkodóképes munkaerő lesz
 Európa versenyképességének és jólétének alapja a XXI. században,
 és ennek legkritikusabb építőköve az információtechnológiai képzettség.”
 Günter Verheugen,
 az Európai Bizottság alelnöke, vállalkozáspolitikai és ipari főbiztos
A felnőttképzés elengedhetetlen kiegészítő része a digitális írástudás integrálása!

Fülöp Henrik
hirek.ws.all hirek.ws.orszagos.

Bolti hentes tanfolyam.

Bolti hentes tanfolyam indul.

Bolti hentes – indul új OKJ-s tanfolyamok

A 8. sorszámú Bolti hentes megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 541 01
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Bolti hentes tanfolyam
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360 óra

Bolti hentes megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye.

Info: Bolti hentes tanfolyam
Felnőttképzés keretében.
hirek.ws.all hirek.ws.orszagos

Asztalosipari szerelő tanfolyam.

Asztalosipari szerelő tanfolyam indul.

Asztalosipari szerelő. – indul új OKJ-s tanfolyamok

A 7. sorszámú Asztalosipari szerelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 21 543 01
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Asztalosipari szerelő tanfolyam
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360

Info: Asztalosipari szerelő tanfolyam
Felnőttképzés keretében.

hirek.ws.all hirek.ws.orszagos